Adinvest Facebook Social widget area
SLOVENSKO-INDIJSKI PROJEKT POPULARIZACIJ INVENCIJ IN INOVACIJ

SLOVENSKO-INDIJSKI PROJEKT POPULARIZACIJ INVENCIJ IN INOVACIJ

(2024-2025)

Slovenska znanstvena fundacija je v letu 2021, v polletju, ko je Republika Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, pripravila in izvedla (novembra) virtualni Evropski festival znanosti, ki je naletel na ugodne ocene podviga in izvedene kvalitete komuniciranja znanosti. Vse to je Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije upošteval, ko je fundaciji predlagal projekt medkontinentalnega sodelovanja, konkretno Slovenije in ostale Evropske unije z Republiko Indijo v obliki skupnega festivala znanosti, tehnologij, inovacij in gospodarstva, ki bo po načrtih realiziran v poslovnem letu 2025; v letu 2024 pa sta predhodno predvidena dva pilotna projekta Slovensko-indijski dan znanosti in inovacij (pozimi in jeseni) ter med njima mednarodna delavnica za mlade in mlajše raziskovalce (pozno pomladi oz. zgodaj poleti) v Partnerstvu z International Center for Promotion of Enterprises, katerega sedež je v Sloveniji.

Namen dvoletnega (2024-2025) slovensko-indijskega projekta na področju popularizacije znanosti in inovacij s pomočjo dveh pilotnih projektov in mednarodne delavnice za mlade in mlajše slovenske in indijske raziskovalce zbrati (v letu 2024) elemente in nato (v letu 2025) konstruirati in preizkusiti skupni, to je bilateralni kompleksnejši festival znanosti. Kompleksnejši zato, ker bo vsebinsko in organizacijsko povezal že dobro razvit slovenski festival znanosti (ki ga Slovenska znanstvena fundacija razvija že polna tri desetletja, 1994-2024) z mnogo mlajšimi festivali gospodarstva oziroma z industrijskimi in trgovinskimi sejmi.

Prvi pilotni projekt Slovensko-indijski dan znanosti in inovacij bo potekal 6. februarja 2024 v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije in Instituta ”Jožef Stefan” ter v partnerskem sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Indije v Ljubljani in z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije.

Ustvarjanje in pomen imidža akademskih in gospodarskih organizacij

Odlični dosežki znanstveno-raziskovalne ali inovacijske dejavnosti sleherne vrste organizacije imajo lahko potencialno velik vpliv na imidž ter pozicioniranje organizacije napram konkurenci.

Za akademske organizacije (raziskovalne inštitute, univerze) je poleg uspešnega sodelovanja na znanstvenih srečanjih v domovini ter po svetu, pomembno – včasih tudi usodno – sodelovanje v razpravah o aktualnih problemih razvoja lokalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora, ki jih organizirajo odločevalci v javnih zadevah ali gospodarstvo na osnovi svojih potreb.

Za gospodarske družbe predstavlja sodelovanje na industrijskih/trgovinskih sejmih močno sredstvo za privabljanje potencialnih poslovnih strank. Vedno bolj usodno za gospodarsko organizacijo je, če ostaja neodločena ob spoznanju, da so za novo gospodarstvo smiselne zgolj nove inovacije tehnologije.

Imidž organizacije-raziskovalnega inštituta, univerze ali razvojno-raziskovalnega oddelka v okviru gospodarske družbe je danes izjemnega pomena za pozicioniranje in prepoznavnost na nacionalnem in mednarodnem trgu.

Popularizacija procesov nastajanja invencij in inovacij

Pri izvajanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti nastaja izredno veliko število invencij, vendar zgolj manjši oziroma celo le majhen del doživi potrditev uporabnosti v gospodarstvu v obliki inovacij. Vsaka potencialna inovacija je vse do prve uspešne gospodarske uporabe zgolj invencija.

Inovacije imajo različno učinkovitost na tehnološke procese. Nekatere inovacije zgolj izboljšujejo obstoječo tehnologijo, druge ji omogočajo določene nove funkcije, ali pa vodijo do razvoja novih/drugačnih tehnologij v primerjavi z obstoječimi.

V okviru dveletnega slovensko-indijskega projekta izpostavljamo pomen inovacijskega procesa, tako dela, ki se nanaša na ustvarjanje invencij, kakor pretvorbe invencij v inovacije. Ob tem pa želimo dati poudarek ne le inovacijam tehnične narave, ampak tudi inovacijam netehnične narave kot je npr. ustvarjanje želenega pozitivnega vzdušja pri obiskovalcih, spodbujanje njihove radovednosti in vedoželjnosti, spodbujanja dialoške odprtosti pri udeležencih; zagotavljanje učinkovite promocije invencij in inovacij, itd. Skratka, doživljanje samega inovacijskega procesa na lastni koži obiskovalcev festivala.

Integracija festivala gospodarstva v festival znanosti prinaša organizatorjem možnost integrirane komunikacije s pomočjo multimedijskih elementov (besedila, grafike, videoposnetki, zvok) in načrtovanih inovacijskih procesov oziroma inovacij na samem razstavnem prostoru z aktivno udeležbo obiskovalcev in komunikatorjev znanosti in (ali) inovacij.

Za dosego želenih učinkov, ki obsegajo od ustvarjanja atmosfere, ki omogoča daljše zadrževanje obiskovalcev na razstavnem prostoru, do soudeležbe v uresničevanju inovacije, integrirana verzija prireditve v obliki festivala omogoča uresničevanje določenega koncepta, še zlasti pa:

  • Kreiranje ”Public city square”, osrednjega mesta srečevanja obiskovalcev prireditve s komunikatorji ob ”shop windows”-izložbah in prikazih na displayjih.
  • Kreiranje ”A lab space” za skupno rojevanje idej in razpravljanje o njih.
  • Kreiranje prostora za ”A think tank” za iskanje novih poti ustvarjalnosti (raziskovalne, tehniške), ta razumevanje različnih ustvarjalnosti.
  • Eksperimentalne tematske razstave na razstavnem prostoru.
  • Iskanje povezav med pomenom eksperimentalnega reševanja problemov, izbiranja pristopov in variant ter izbiro ali izbranim načinom proizvodnje.
  • Načrtovanje in izvajanje ”hands-on-science” aktivnosti-prispevek k znanstveni (naravoslovni) pismenosti in kulturi.

Izvedba prvega pilotnega projekta

Izvedba prvega pilotnega projekta Slovensko-indijski dan znanosti in inovacij, ki ga organizatorji načrtujejo za 6. februar 2024, ima namen izboljšati poznavanje in razumevanje slovenskega ter indijskega pristopa k raziskovalni in tehniški ustvarjalnosti, predstaviti določene znanstvenoraziskovalne ter tehnološko-razvojne dosežke ter opozoriti na tiste invencije-znanstvena odkritja in novosti pri ustvarjalnosti, ki so že danes potencialno zanimive za transformacijo v inovacije.

Glede na navaden namen, ki je ambiciozen, po drugi strani pa spodbuden, organizatorji pričakujejo, da se bo srečanje potekalo zlasti po konceptu ”Public city square” in ”A lab space” ter se nagnilo v smeri vzpostavljanja ”A think tank-a”. Slednji bo namreč prevladujoč koncept drugega pilotnega projekta, ki je načrtovan za jesen 2024.

V okviru prvega in drugega pilotnega projekta ter mednarodne delavnice za mlade in mlajše slovenske in indijske raziskovalce v pozno pomladnem oziroma v poletnem času 2024 bodo zbrani elementi s katerimi se bo ob multimedijskih začelo oblikovati skelet t.i. kompleksnejšega festivala znanosti, tehnologij, inovacij in gospodarstva (izvedba v letu 2025).

Zapis besedila: 24. januar 2024.