objavljaszf

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVENSKIM DOKTORANTOM IN MLADIM DOKTORJEM ZNANOSTI IZ NACIONALNEGA PROGRAMA SVETOVNE FEDERACIJE ZNANSTVENIKOV

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (SZF) v partnerskem sodelovanju s Svetovno federacijo znanstvenikov (WFS) pospešuje uspešen razvoj mladih raziskovalcev, ki delujejo na področju planetarnih nujnosti, in pri tem potrebujejo zaradi premoščanja obdobja med dvema raziskovalnima projektoma (mladi doktorji znanosti) oz. uspešnega nadaljevanja in zaključevanja doktorskega dela (doktorandi) družbeno pomoč oz. je ta potrebna zaradi njihovega šibkega ekonomskega položaja (oblikovanje svoje družine, starš-samohranilec, več otrok v družini, le delna zaposlitev, nizka plača, itd.).

Partnerja razpisujeta skupaj deset(10) štipendij za vlagatelje iz Republike Slovenije.

Izbrani štipendisti bodo denarno podporo prejemali načeloma od začetka leta 2016 dalje.

Štipendiranje bo trajalo od 6 mesecev do največ 12 mesecev. Vlagatelji sami opredelijo trajanje štipendiranja v vlogi, potrdi pa ga WFS.

Pogoji

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki bodo v času prejemanja štipendije raziskovalno delovali v domovini in imajo do zaključka doktorskega dela največ 24 mesecev oz. so naziv »doktor znanosti« dosegli največ 36 mesecev pred oddajo vloge in dokumentacije v zvezi z njo.

Do kandidiranja, nominacije in uvrstitve v novo slovensko generacijo štipendistov WFS so upravičeni tisti, ki raziskovalno delujejo na področjih t.i. planetarnih nujnosti in sicer:

 • kvaliteta in oskrba z vodo,
 • zagotavljanje in ohranjanje potrebne kvalitete prsti,
 • kvaliteta in zagotavljanje hrane,
 • pridobivanje in oskrba z energijo,
 • proučevanje onesnaževanja okolja,
 • podnebne spremembe,
 • globalni monitoring planeta Zemlja,
 • medicina in biotehnologija,
 • informacijska varnost,
 • preučevanje terorizma,
 • konverzija vojaških virov,
 • meje rasti in razvoja,
 • proučevanje znanosti in tehnologije v državah v razvoju.

O planetarnih nujnostih se vlagatelji lahko informirajo s pomočjo spletnih strani WFS:

http://www.federationofscientists.org/WfsMonitPlEm.asp in

http://www.federationofscientists.org/PlanetaryEmergencies/WfsPlntEmerg.asp.

 

Vsebina vloge na razpis

Vlogo za štipendijo (obrazec) prijavitelj izpolni v angleškem jeziku. Obrazec se nahaja na spodnji povezavi:

RAZPIS ŠTIPENDIJ - obrazec

V angleškem jeziku prijavitelj izpolni tudi naslednje dokumente:

 • podroben življenjepis vlagatelja,
 • bibliografija z navedbo znanstvenih objav v zadnjih petih(5) letih,
 • predstavitev vsebine doktorskega dela (doktorandi) oz. sedanjih raziskovalnih aktivnosti (mladi doktorji znanosti),
 • kratek, a jasen opis vsebine raziskovalnega delovanja v času predvidenega prejemanja štipendije WFS, navedba pričakovanih rezultatov raziskovanja in načinov za njihovo       doseganje ter opredelitev časovnega poteka aktivnosti. Jasna navedba glavne planetarne nujnosti WFS s katero je/bo povezano vlagateljevo raziskovalno delovanje. Ta dokument, ki naj ne presega 5 gosto tipkanih strani, podpišeta vlagatelj in njegov mentor,
 • izjava o želenem trajanju štipendiranja (6 oz. 12 mesecev) v angleškem jeziku,
 • kopija potrdila o državljanstvu (v slovenskem jeziku),
 • izjavo o dopustni rabi podatkov o vlagatelju iz priložene dokumentacije s strani SZF (v slovenskem jeziku),
 • kopijo kartice transakcijskega računa z obeh strani,
 • dve(2) priporočilni pismi naslovljeni na predsednika WFS, prof.dr. Antonina Zichichi-ja, vloženi vsaka v svojo kuverto in s podpisom izdajateljev priporočila iz vrst strokovnjakov. Priporočili morata biti originalni in namenski, ne kopije starejših priporočil. Napisani morata biti v angleškem jeziku,
 • kratka biografija mentorja/mentorice (v angleškem jeziku),
 • mentorjev/mentoričin naslov za korespondenco z navedbo telefona, faksa in e-pošte.

Obrazec in vse predpisane dokumente prijavitelj odda v dveh(2) natisnjenih izvodih.

Pošlje jih na naslov: Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ulica 15, 1000 Ljubljana

S pripisom »Prijava na razpis štipendij WFS«.

Zadnji rok za oddajo dokumentacije je 4. december 2015 (velja poštni žig tega dne).

 

Procesiranje vlog

Procesiranje vlog bo potekalo v dveh fazah. V okviru prve faze bo SZF evalvirala vse pravočasno prispele popolne vloge ter oblikovala listo nominirancev ter priporočilo zanje.

V okviru druge faze bo WFS določila slovenske štipendiste in ustrezne dokumente v zvezi s tem posredovala SZF. SZF bo nato vse nominirance obvestila o dokončni odločitvi WFS.

Sklenjene bodo pogodbe za doktorande v višini 150CHF izplačano v EUR na mesec in za mlade doktorje znanosti v višini 200CHF izplačano v EUR na mesec.